ویونا، سامانه جامع خدمات دانشجویی و فرهنگی

1402/12/24

ویونا، سامانه جامع خدمات دانشجویی و فرهنگی

ویونا، تمام نیاز دانشجو در محیط دانشجویی و فرهنگی

تقدیر مدیر کل حراست محترم شرکت مخابرات ایران

1397/10/22

تقدیر مدیر کل حراست محترم شرکت مخابرات ایران

تقدیر و تشکر مشاور مدیر منطقه تهران و مدیر کل حراست محترم شرکت مخابرات ایران از شرکت سامان گستر هوشمند پارس