تقدیر مدیر کل حراست محترم شرکت مخابرات ایران

1397/10/22
 
تقدیر و تشکر مشاور مدیر منطقه تهران و مدیر کل حراست محترم شرکت مخابرات ایران از شرکت سامان گستر هوشمند پارس