سامانه اسکان ویونا

اين سامانه به منظور رزرو اتاق توسط دانشجویان متقاضی خوابگاه و تخصيص اتاق به آن ها، بدون نياز به مراجعه حضوری و از طريق شبکه اينترنت طراحی شده است. در اين سامانه، دانشجو با مراجعه به سايت مربوطه و ارسال درخواست خوابگاه به صورت الکترونيکی، امکان اعلام خوابگاه یا اتاق موردنظر و انتخاب هم اتاقی را خواهد داشت. اين درخواست ها به صورت گروهی و فردی قابل بررسی و تصميم گيری توسط کارشناسان اسکان خواهند بود.

ویژگی های بخش کاربری:

مشاهده اخبار مرتبط با خوابگاه

ارسال نظرات

ارسال فرم تقاضانامه اسکان به همراه ليست هم

اتاقی های مورد نظر

ثبت درخواست و مشکلات

ارسال فرم تقاضای انتقال

مشاهده سابقه سکونت

مشاهده اطلاعات فردی

تغييررمزعبور

ویژگی های بخش مديريتی:

مديريت خوابگاه به تفکيک پردیس، ساختمان، طبقه و اتاق

تعیین شرایط استفاده از خوابگاهها برای هر گروه از دانشجویان به صورت دلخواه و بر حسب پارامترهای رشته، گرایش ، مقطع و شهر

ثبت خدمات تأسيساتي دوره اي/موردي و همچنين خسارت هاي وارده به خوابگاه توسط دانشجويان همراه با تعيين مبلغ خسارت

مديريت اتاق ها و هزينه ها

مديريت تجهيزات و اقلام موجود در اتاق

مديريت حساب هاي بانکي خوابگاه

مديريت اطلاعات ساکنين خوابگاه ها

امکان جستجوی ساکنین بر حسب پارامترهای متنوع

ثبت اطلاعات دانشجويان شامل اطلاعات بستگان, پرونده اسكان، پرونده پزشكي، اموال دانشجو، همچنین اطلاعات وديعه و اجاره بها و ...

امکان چاپ کارت ساکنین

امکان اسکان گروهی ساکنين بر حسب تقاضانامه هاي اسکان

امکان ثبت خروج ساکنین

امکان تعريف شرايط غير مجاز برای کنترل ورود دانشجويان

تنظيم مهلت تقاضانامه

بروزرساني اطلاعات از طریق سیستم آموزش

تقاضاي انتقال و امکان ثبت نظر مسؤول خوابگاه مبنی بر قبول يا رد درخواست

ليست خرابيها و امکان ثبت نتيجه اقدامات انجام شده در مورد مربوطه

ليست نظرات و امکان پاسخگويی در صورت لزوم

امکان ویرایش اخبار

تنطيم تعهد نامه دانشجو برای درخواست خوابگاه

امکان ویرایش اطلاعات سرور ایمیل

امکان تنظيمات مربوط به فعال و غير فعال کردن برخی از بخش های برنامه مانند فرم نظرسنجی، راهنمای اسکان و .....

امکان تعريف گروههای کاربری

امکان تعریف کاربر

امکان تعيين سطح دسترسي کاربران

امکان تعيين مجوز دسترسی به خوابگاه ها برای هر کاربر

امکان تعریف شرایط کاربر خوابگاه

امکان تغییر رمز عبور

گزارش های مديريتي شامل گزارش ساکنین، خوابگاه ها، همچنین گزارش تردد ساکنین در صورت استفاده از سیستم کنترل تردد