گیت های کنترل تردد، کارآمد ترین ابزار مدیریت تردد

1396/03/29
 
با توجه به نیاز مدیریت تردد مراجعین به سازمان یا مجموعه های پر تردد، یکی از ابزار های مناسب و با خطای قابل قبول، نصب تجهیزات کنترل تردد فیزیکی و موانع قابل کنترل می باشد که در بین این ابزار ها گیت های کنترل تردد، کارآمد ترین ابزار مدیریت عبور و مرور سازمانی می باشند.

با توجه به نیاز مدیریت تردد مراجعین به سازمان یا مجموعه های پر تردد، یکی از ابزار های مناسب و با خطای قابل قبول، نصب تجهیزات کنترل تردد فیزیکی و موانع قابل کنترل می باشد که در بین این ابزار ها گیت های کنترل تردد، کارآمد ترین .

ابزار مدیریت عبور و مرور سازمانی می باشند. 

 کارآمدی و کاهش خطای انسانی در تشخیص هویت مراجعین به سازمان ها از طریق نصب گیت های کنترل تردد یکی از دلایل بکاز گیری از این ابزار می باشد.

بهره مندی از یک سامانه جامع نرم افزاری ضمن کاهش زمان احراز هویت مراجعین، امکان مدیریت دقیق و کم نقص تردد را برای سازمان فراهم می کند.

گیت های کنترل تردد گروه شرکت های سامان پارس