تقدیرمعاون محترم آموزشی وزارت علوم تحقیقات وفناوری

1396/05/30
 
تقدیر و تشکر معاون محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از گروه شرکت های سامان پارس